top of page

פרסומים

היטל סלילה אינו "גזירה משמיים" -
דרכי התמודדות

רבים טועים לחשוב שכאשר העיריה מחליטה לסלול כביש חדש, עלויות סלילת הכביש או המדרכות ימומנו בסופו של יום מתקציבה השוטף של העירייה שימומן על ידי הארנונה.

חשוב לדעת כי חוקי העזר העירוניים מסמיכים את הרשות המקומית לגבות מהתושבים במקרים של סלילת כביש חדש או הרחבתו או השלמת סלילת כביש, היטל סלילה שיגבה בנפרד ובנוסף לארנונה המשולמת על ידי התושב.

היטל סלילה הינו תשלום חובה שעל תושב לשלם לרשות מקומית. הרשות המקומית מוסמכת לגבות מהתושבים היטלי פיתוח בגין הקמת חמישה סוגי תשתיות: ביוב, הנחת צינורות, כבישים, מדרכות , תיעול.
תשלום היטל סלילה על ידי רשות מקומית אינו בבחינת "גזירה משמיים".
יש מקום לבחון את החיוב ולא "לרוץ" ולשלם את ההיטל ללא בחינה מדוקדקת.

מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום לבדיקת חוקיות החיוב, חוקיות תעריפיו ותוספות הפיגור שהתווספו על ההיטל.

 

סלילה.jpg

החידושים שהביא עמו תיקון 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת בחוק הכשרות המשפטית. הרציו והרעיון העומדים בבסיס שינויים אלו הוא הרצון להעמיד את רצון הפרט במרכז, הגבלת תוקפו של הליך מינוי האפוטרופוס מבחינת זמן ותחולה לגבי נושאים נבחרים  וכן הצעת חלופות לעצם השימוש בכלי המשפטי של מינוי אפוטרופוס שלמעשה מנשל את הפרט מיכולתו להחליט החלטות .

wife-signing-divorce-decree-after-break-

Why drafting a durable power of attorney in Israel is feasible for foreign residents with property in Israel

In cases where a person, God forbid, loses their ability to make decisions or express their will as a result of ongoing illness, accident or stroke, according to the law, an ordinary power of attorney loses its legal validity, and no action can be taken under its power with regards to assets located in Israel.

wife-signing-divorce-decree-after-break-
bottom of page