top of page

היטל סלילה אינו "גזירה משמיים" - דרכי התמודדות

רבים טועים לחשוב שכאשר העיריה מחליטה לסלול כביש חדש, עלויות סלילת הכביש או המדרכות ימומנו בסופו של יום מתקציבה השוטף של העירייה שימומן על ידי הארנונה.

חשוב לדעת כי חוקי העזר העירוניים מסמיכים את הרשות המקומית לגבות מהתושבים במקרים של סלילת כביש חדש או הרחבתו או השלמת סלילת כביש, היטל סלילה שיגבה בנפרד ובנוסף לארנונה המשולמת על ידי התושב.

היטל סלילה הינו תשלום חובה שעל תושב לשלם לרשות מקומית. הרשות המקומית מוסמכת לגבות מהתושבים היטלי פיתוח בגין הקמת חמישה סוגי תשתיות: ביוב, הנחת צינורות, כבישים, מדרכות , תיעול.
תשלום היטל סלילה על ידי רשות מקומית אינו בבחינת "גזירה משמיים".
יש מקום לבחון את החיוב ולא "לרוץ" ולשלם את ההיטל ללא בחינה מדוקדקת.
מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום לבדיקת חוקיות החיוב, חוקיות תעריפיו ותוספות הפיגור שהתווספו על ההיטל.

 

בין השאר יש לשים לב לנקודות הבאות:
 

1. העיריה מוסמכת לגבות את היטל הסלילה רק בהתאם להוראות חוק העזר העירוני החל בתחומה ולכן יש לבדוק את הוראות חוק העזר הרלוונטי.
 

2. ככלל בהיטלי פיתוח ניתן לחייב בעלים של נכס פעם אחת בלבד בחיי הנכס.

בחוקי עזר עירוניים רבים ( ראה סעיף 5 בחוק העזר העירוני בהרצליה לדוגמא) קיים סעיף המתיר לעירייה לגבות היטל סלילת כביש מופחת עבור נכס שלגביו כבר נגבה היטל סלילה בעבר אולם זאת רק בתנאים מסוימים.
 

3. יש לבחון האם תהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לאישור עצם הטלת ההיטל ותעריפיו היה חוקי.

4. בנושא דרישה לתשלום תוספות הפיגורים שהתווספו על חיוב בהיטל שלא שולם במועד, יש לבחון האם העיירה שלחה דרישת תשלום בהתאם למוגדר בחוק.

5. בנושא התעריפים המהווים בסיס לחישוב  ההיטל – יש לבחון האם תעריפים אלו מבוססים על הוראות חוק העזר העירוני והאם תעריפים אלו אושרו כדין.

bottom of page